Làm Chủ Doanh Nghiệp – StartUp 16 – Ngày 24-11-2017

Chia sẻ, giao lưu cùng thanh niên đoàn viên huyện đoàn Long Thành, Đồng Nai

Cùng anh Đặng Văn Điềm và anh Võ Thanh Tuấn (Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Đồng Nai)

Một số hình ảnh buổi chia sẻ:
Bình luận