Làm Chủ Cuộc Đời – LCCD 017 – Ngày 09-06-2018

Chia sẻ làm chủ cuộc đời cùng các bạn sinh viên Đại học Đồng Nai.

Một số hình ảnh buổi chia sẻ:

Bình luận