Làm Chủ Bản Thân – LCBT 020 – Ngày 14-10-2018

Vui cùng việc chia sẻ trải nghiệm sống
với thanh niên sinh viên Ngày chủ nhật
Thêm yêu cuộc sống

Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:


Bình luận