Khởi Nghiệp Kinh Doanh – StartUp017 – Ngày 02-12-2017

Người chia sẻ,

học được sự nhiệt huyết vui vẻ của thanh niên

Tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

Xem thêm hình ảnh:
Xem thêm hình ảnh tại đây.

Bình luận