Lập báo cáo quyết toán hàng năm

BEBOSS TRAINING CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU VÀ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU (Ban hành kèm theo Công văn số: 2295/HQĐNa-TCCB, ngày 20 tháng 10 năm 2016) Công văn của cục hải quan tỉnh Đồng Nai Kính gửi: Các Doanh Nghiệp [...]